تابلو های برق

BMS Smart Home

Smart Home / خانه هوشمند بی ام اس

Pump Booster / بوستر پمپ

Fire pump booster - Water Supply Pump Booster

Automation / اتوماسیون

Automation Panel / تابلو اتوماسیون

Diesel / دیزل

Diesel Pump - Diesel Generator / دیزل پمپ - دیزل ژنراتور

تابلو های برق واحد مسکونی(معمولی،هوشمند)

تابلو های توزیع نرمال و اضطراری،ژنراتور

تابلوی اصلاح  ضریب قدرت (بانک خازن)

تابلو اتوماتیک چنج اورسویچ ATS ژنراتور

تابلو های موتور خانه معمولی،هوشمند

تابلو های روشنایی و تصفیه خانه استخر(معمولی،هوشمند)(سبک اختصاصی پویا صنعت)

تابلو های تامین آب مصرفی-آبرسانی متغییر،آتش نشانی بر اساس استانداردNFPA

تابلو های کنترل و اتوماسیون (بر اساس نیاز و تعریف)

Scroll to top